ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе
30. januar 2015.


Према члану 87. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту: Закон), образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа, у складу са овим законом. У оквиру ових активности, посебно место имају такмичења и смотре ученика основних и средњих школа. Како ова област до сада није била детаљније регулисана, Министарства просвете, науке и технолошког развоја дало је Стручно упутство којим се уређују: циљ, задаци, врсте и нивои, организација и пропозиције такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, вредновање постигнућа ученика и награђивање, финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама. При томе се полази од следећих дефиниција и начела:

1) Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета;

2) Смотра је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области предмета и активности;

3) Ученик се такмичи, односно учествује на смотри, на језику на коме стиче образовање, уколико се другачије не изјасни;

4) Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину;

5) Календар такмичења и смотри објављује се у „Просветном прегледу“, најкасније до почетка другог полугодишта текуће школске године;

6) Такмичења и смотре организују се без котизације учесника.

У наредном тексту преносимо ово упутство.
...

Комплетан текст коментара можете погледати само ако сте претплаћени на Прописе.нет, и то у оквиру текста прописа на који се коментар односи.

Ако још нисте претплатник за претплату кликните - овде.