ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину
3. februar 2015.


Влада Републике Србије донела је Програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, број 9/2015, а  примењује се од 28. 1. 2015. године (у даљем тексту: Програм).

Програм је донет на основу члана 123. Устава Републике Србије и члана 43. став 1. Закона о Влади („Сл. гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а у вези са:

– Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

– Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), и

– Законом о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/14).

Даном ступања на снагу Програма, престаје да важи Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију („Сл. гласник РС“, бр. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – исправка, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 и 129/14). Изузетно, лица која по поменутој одлуци већ остварила право на посебну новчану накнаду, задржавају право стечено том одлуком.
...

Комплетан текст коментара можете погледати само ако сте претплаћени на Прописе.нет, и то у оквиру текста прописа на који се коментар односи.

Ако још нисте претплатник за претплату кликните - овде.