ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Коментар измена Закона о јавним набавкама
9. februar 2015.


Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015, у даљем тексту: Измена Закона), који је ступио на снагу 12. 2. 2015. године.

Основни разлог за Измену Закона јесте интенција да се смањи предност за домаће понуђаче и добра домаћег порекла, а услед потребе даљих уштеда у јавним набавкама на свим нивоима власти и свих правних лица која се, у смислу Закона о јавним набавкама, сматрају наручиоцима. Очекује се да ће ново законско решење у поступцима јавних набавки у јавном сектору довести до уштеда од око 1,5 милијарди РСД на годишњем нивоу.

Конкретно, У Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/2015), иновиран је члан 86, који се односи на предност дату домаћим понуђачима и добрима домаћег порекла, на тај начин што се предност за домаће понуђаче и добра домаћег порекла смањује. Наведеним чланом уређене су четири различите ситуације, које зависе од критеријума за оцењивање понуда (најнижа понуђена ценa и економски најповољнија понуда) и од предмета јавне набавке (с једне стране услуге и радови, с друге стране, добра). Након Измене Закона: 
...

Комплетан текст коментара можете погледати само ако сте претплаћени на Прописе.нет, и то у оквиру текста прописа на који се коментар односи.

Ако још нисте претплатник за претплату кликните - овде.