ISO 9001:2008
IngPro
IngProПрописи.нет је електронско правно издање, које се налази на интернет адреси – www.propisi.net. Развијено је почетком 2004. године са намером да корисницима понуди савременији и аутоматизованији начин праћења правних докумената (аката) – прописа, судске праксе, правних мишљења, модела уговора и модела образаца. Од тренутка креирања, у техничком смислу знатно је побољшано, па сада представља најмодернији и најбржи начин праћења и ажурирања докумената.

Потреба за оваквим електронским издањем

Сваки друштвени однос регулисан је нормом. Динамика доношења прописа у претходним годинама, а и у годинама које долазе, изразито је велика. Стога је потреба за познавањем и применом одговарајућих прописа постала свакодневна. Управо су Прописи.нет ти који ће вам једноставно и комфорно, и то на једном месту, пружити увек ажурне текстове прописа из свих области друштвеног живота, судску праксу свих судова, правна мишљења надлежних министарстава, моделе уговора и образаца из свих правних области, стручне коментаре, обрачуне камата и судских такси, стручних чланака кроз е-часопис ''Lege Artis'' као и праћење јавних набавки.

Садржинска концепција

Главна подручја примене јесу праћење и ажурирање претходно наведених делова и њихових докумената. Стога је, у садржинском смислу, основна карактеристика издања да лицима на једном месту омогући претраживање, увид и међусобну интеракцију поменутих докумената.

Ради лакшег коришћења, издање је подељено у више делова:

Прописи


Ргистар прописа садржи прописе:

 • Краљевине Југославије,
 • савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ), од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
 • Републике Србије, од 1945. до данаc, укључујући и међународне уговоре,
 • Републике Црне Горе, од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
 • Аутономне Покрајине Војводине,
 • градова Републике Србије,
 • одређених општина Републике Србије.

У бази се налази више од 170.000 важећих и неважећих прописа, и њихов број се свакодневно повећава, као и око 450 прописа који су преведени на енглески језик.

У бази се налазе и судски огласи о стечају и ликвидацији. За све прописе који не постоје у бази, корисник се може обратити Редакцији.

Свакодневно се прате и ажурирају прописи из следећих службених гласила:

 • Службени гласник РС
 • Службени гласник РС Међународни уговори
 • Службени гласник РС Просветни гласник
 • Службени лист АПВ
 • Службени лист града Београда (са градским општинама)
 • Службени лист града Новог Сада
 • Службени лист града Ниша
 • Службени лист града Крагујевца
 • Службени гласник града Ваљева
 • Службени лист града Сомбора
 • Службени лист града Ужица
 • Службени гласник града Пожаревца
 • Службени лист града Крушевца
 • Службени лист града Зајечара
 • Службени лист града Краљева
 • Службени лист града Панчева   
 • Службени лист града Зрењанина
 • Службени лист града Шапца
 • Службени лист града Чачка
 • Службени гласник града Јагодине
 • Службени лист града Сремске Митровице
 • Службени лист града Суботице
 • Службени лист општина Срема
 • Службени лист општине Инђија
 • Службени лист општине Шид
 • Службени лист града Смедерева
 • Службени гласник града Врања
 • Службени лист града Лознице
 • Службени лист града Новог Пазара

Службени листови бивше савезне државе

 • Службени лист ЦГ
 • Службени лист ЦГ Међународни уговори
 • Службени лист ЦГ општински прописи

Јединствени концепт Прописа.нет корисницима нуди:

 • основне текстове,
 • изворне текстове измена и допуна,
 • пречишћене текстове прописа као и
 • верзије чланова.

Оваква систематизација омогућава израду појединачних правних аката пошто се приликом израде можете позивати искључиво на изворни текст измена и допуна, односно на основни текст прописа.

Сваки пропис повезан је с одговарајућим подзаконским актима (или с прописом на основу ког су донети), примерима судске праксе, правним мишљењима, уговорима, обрасцима или коментарима.

Текстови прописа су иницијално на ћириличном писму, а оно се може врло лако пребацити на латиницу.

До текста траженог прописа можете доћи на више начина:

 • претрагом по речима у оквиру основне претраге (речи у насловима и текстовима)
 • претрагом у оквиру напредне претраге, коришћењем група Регистра прописа, нивоа и врсте.

Судска пракса


Судска пракса се састоји  из сентенци из свих правних области свих судова с даљом разгранатом структуром на подгрупе и подручја. Има преко 40.000 примера, и број се свакодневно увећава. У основној структури заступљене су све правне области и то:

 • Уставни судови
 • Кривично право
 • Кривични поступак
 • Управно право
 • Облигационо право
 • Стварно право
 • Породично право
 • Наследно право
 • Стамбено право
 • Радно право
 • Трговинско право
 • Ауторско право и право индустријске својине
 • Парнични поступак
 • Извршни поступак
 • Ванпарнични поступак
 • Међународно приватно право

Сваки пример судске праске садржи: наслов, сентенцу, образложење и аутентичан извор.

Примери судске праксе могу се пронаћи на следеће начине:

 • у оквиру текста прописа, кликом на линк Судска пракса који се налази испод одговарајућег члана прописа,
 • прегледањем свих примера везаних за одговарајући пропис,
 • централном претрагом по одговарајућем појму или по структури.

Такође одговарајући примери судске праксе имају и везу са одговарајућим прописом, тј. чланом с којим су у вези. У избору резултата претраге можете се користити филтером хијерархије судова.

Правна мишљења

Правна мишљења надлежних министарстава о примени појединих одредаба закона и других прописа саставни су део издања. Има их преко 10.000 и њихов број се свакодневно увећава. У основној структури, поред мишљења Комисије за хартије од вредности, налазе се мишљења следећих министарстава:


 • Министарства финансија
 • Министарства привреде
 • Министарства рада и социјалне политике
 • Министарствоа трговине и услуга
 • Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Министарства просвете
 • Министарства здравља
 • Министарства за инфраструктуру

Свако правно мишљење садржи: наслов, мишљење и аутентичан извор.

Правна мишљења могуће је пронаћи на следеће начине:

 • у оквиру текста прописа, кликом на линк Правна мишљења који се налази испод одговарајућег члана прописа,
 • прегледањем свих мишљења везаних за одговарајући пропис,
 • централном претрагом по одговарајућем појму.

Такође, одговарајућа правна мишљења повезана су с одговарајућим прописом, тј. чланом с којим су у вези.

У избору резултата претраге можете користити филтер године када је конкретно правно мишљење настало као и назив доносиоца (министарства).

Уговори


У Збирци модела уговора налази се преко 500 модела уговора.

Подељени су у 37 група:

 • Поступак и услови за закључење уговора
 • Уговори о заступању и пуномоћству
 • Уговори с променом повериоца или дужника
 • Уговори о престанку обавеза
 • Уговор о продаји
 • Уговор о размени
 • Уговор о продајном налогу
 • Уговор о зајму
 • Уговор о закупу
 • Уговор о делу
 • Уговор о грађењу
 • Уговор о превозу
 • Уговори о лиценци и правима индустријске својине
 • Уговори о остави
 • Уговори о ускладиштењу
 • Уговор о налогу
 • Уговор о комисиону
 • Уговор о трговинском заступању
 • Уговор о посредовању
 • Уговор о отпремању (шпедицији)
 • Уговор о контроли робе и услуга
 • Уговори о туристичким услугама
 • Уговор о осигурању
 • Уговор о залози
 • Уговор о јемству
 • Уговори банкарског пословања
 • Уговор о послузи
 • Уговори из ауторског и сродних права и издаваштва
 • Уговори о раду и остали обрасци из радних односа
 • Уговори породичног и наследног права
 • Уговори о промету непокретности
 • Уговори из пословања стамбених зграда
 • Уговори о услугама и пословној сарадњи привредних субјеката
 • Уговори о оснивању и статусним променама привредних друштава
 • Посебни трговински уговори
 • Уговори о пружању услуга из области енергетике
 • Уговори о трговини хартијама од вредности и других финансијских инструмената

Сваки пример уговора може се одштампати у датом облику или једним кликом пребацити у Word (обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима) или PDF.

Могуће их је пронаћи на следеће начине:

 • централном претрагом по одговарајућем појму
 • прегледањем уговора везаних за одговарајући пропис,

Такође, обрасци имају и везу са одговарајућим прописом с којим су у вези.

Обрасци


Збирка модела образаца садржи око 2.000 модела с примерима правних аката захтева, молби, жалби, тужби, предлога и др.

Подељени су на групе:

 • Парнични поступак
 • Процесноправне радње из грађанскоправних односа
 • Ванпарнични поступак
 • Извршни поступак
 • Земљишнокњижни поступак и поступак пред Републичким геодетским заводом
 • Поступци пред Агенцијом за привредне регистре и акти привредних друштава
 • Поступак пред избраним судовима
 • Управни поступак
 • Поступак инспекцијског надзора
 • Управносудски поступак
 • Кривични поступак
 • Прекршајни поступак
 • Уставносудски поступак
 • Школе и установе образовања и васпитања
 • Стечајни поступак
 • Јавне набавке
 • Европски суд за људска права у Стразбуру
 • Безбедности и здравље на раду
 • Радни односи
 • Породични односи
 • Порези
 • Пензијско и инвалидско осигурање
 • Царински поступци
 • Притужбе и право на слободан приступ информацијама од јавног значаја
 • Поступци пред Заводом за интелектуалну својину

Сваки пример обрасца може се одштампати у датом облику или једним кликом пребацити у Word (где се може обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима) или PDF.

Сваки образац могуће је пронаћи:

 • централном претрагом по одговарајућем појму и
 • прегледањем образаца везаних за одговарајући пропис,

Такође, обрасци имају везу и са одговарајућим прописом с којим су у вези.

Стручни коментари


Стручни коментари представљају коментаре стручњака о актуелним прописима и повезани су у оквиру пречишћених текстова прописа. Пропис који има коментар, у горњем десном углу, на почетку текста,  има приказан симбол књиге чијим се кликом отвара конкретан коментар прописа.


На овај начин претплатницима је омогућено да одмах у оквиру текста прописа могу отворити и прочитати конкретан коментар везан за одговарајући пропис.

Калкулатори камата и судских такси

Програмски део Калкулатори састоји се из:

 1. калкулатора камата
 2. калкулатора судских такси

Каматни калкулатор

Каматни калкулатор има на располагању две врсте каматних стопа: дефинисане и моје каматне стопе.

Дефинисане каматне стопе које ажурира Редакција:

 • Стопа затезне камате на  износ дуга који гласи на динаре, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена Закон о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 од 17. 12. 2012)
 • Стопа затезне камате на износ дуга који гласи на евре, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за осам процентних поена Закон о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 од 17. 12. 2012)
 • Референтна каматна стопа – утврђује је Извршни одбор Народне банке Србије.
 • Есконтна стопа Народне банке Србије – утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција на новчаном тржишту.
 • Индекс потрошачких цена – Републички завод за статистику.
 • Камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе – једнака је годишњој референтној стопи централне емисионе банке увећаној за десет (10) процентних поена (сходно члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).
 • Камата за неблаговремено плаћени царински дуг – утврђена је чл. 269. Царинског закона и представља обрачун камате на износ дуга, почев од дана доспелости за плаћање тог дуга, по стопи једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.
 • Камата за неблаговремено плаћену казну у царинском постпуку – утврђена је чл. 301. Царинског закона, и представља обрачунату камату на износ казне, почев од дана доспелости за плаћање те казне, по стопи једнакој годишњој есконтној стопи централне емисионе банке увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.
 • Затезна камата на дуг који гласи на доларе (износи су у доларима) – До 25. 12. 2012. године дат је податак  о основној каматној стопи америчке Управе федералних резерви, а од 25. 12. 2012. године износ основне каматне стопе америчке Управе федералних резерви на основу Закона о затезној камати ("Сл. гласник РС",  бр. 119/2012)  увећан је за 8%.  Основна каматна стопа америчке Управе федералних резерви од 16. 12. 2008.  променљива је и износи од 0,00 до 0,25%. Према Закону о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) уколико референтна/основна каматна стопа није утврђена као фиксна каматна стопа, него ју је у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе утврдила домицилна централна банка, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећане за осам процентних поена. Сходно томе, у нашем калкулатору за период од 16. 12. 2008. до 24. 12. 2012. године стопа износи 0,13%.
 • Референтна каматна стопа Европске централне банке (ЕЦБ).
 • Затезна камата – Црна Гора утврђује се на основу Закона о висини стопе затезне камате (''Сл.  лист ЦГ'', бр. 83/2009). Стопа затезне камате утврђује се полугодишње од 1. јануара до 30. јуна и од 1. јула до 31. децембра, а обрачунава годишње.


Моје каматне стопе је део у коме корисник може дефинисати сопствене каматне стопе.

Обрачуни камате могу се сачувати и по потреби мењати, уз могућности да се врши обрачун путем пропорционалне, комфорне или мешовите методе.

Такође је могуће вршити и збирни обрачун. Збирни обрачун је обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), кроз један ЗБИРНИ обрачун по принципу: један поверилац, један дужник, више новчаних потраживања (с различитим датумима доспелости, различитим износима дуга) и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

У делу Промене на рачуну, корисници могу сами да одаберу да ли ће се делимична отплата дуга прво одузимати од камате или од главнице.


Калкулатор судских такси

Калкулатор судских такси омогућује да избором понуђене тарифе и основице за обрачун таксе израчунате колики је износ конкретне судске таксе.